Funkcje w organizacjach

Komitet Nauk Ekonomicznych PAN

Członek

Narodowe Centrum Nauki NCN

Ekspert

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej NAWA

Ekspert/recenzent

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne PTE

Członek

Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (SERiA)

Członek

Przejdź na stronę

The European Association of Agricultural Economists (EAAE)

Członek

Przejdź na stronę

Balkan Environmental Association B.EN.A.

Członek

Przejdź na stronę

Agricultural Economics Society (AES)

Członek

Przejdź na stronę

Prof. dr hab.
Bazyli Czyżewski

Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej
Instytut Ekonomii
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

e-mail:

bazyli.czyzewski@ue.poznan.pl

telefon:

+48618543014

adres:

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
al. Niepodległości 10
61-875 Poznań, Polska
Budynek Altum, pok. 1515